Sposoby zapewnienia jakości wyników w laboratorium

Celem sterowania jakością wyników jest monitorowanie miarodajności i poprawności realizowanych badań, dlatego jest to proces planowany i poddawany przeglądom. Zewnętrzne sterowanie jakością wyników musi być realizowane zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA: DA-05 i DAB-07 poprzez udział w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych. Udział w badaniach biegłości – z jednej strony jest narzędziem służącym do wykazania kompetencji, z drugiej zaś – pomocą w utrzymywaniu jakości badań i wzorcowań. W ramach wewnętrznej kontroli jakości laboratorium może między innymi stosować następujące środki, metody i techniki:

  • materiały odniesienia i certyfikowane materiały odniesienia (pozwalają zweryfikować poprawność metody, prawidłowość działania wyposażenia, jakość odczynników oraz kompetencje analityka)
  • dodatek wzorca (pozwala wyeliminować wpływ matrycy)
  • sprawdzanie krzywej kalibracyjnej
  • podwójną analizę próbki
  • ślepą próbę odczynnikową (pozwala zweryfikować jakość i czystość szkła oraz odczynników)
  • ślepą próbę terenową (pozwala zweryfikować wpływ transportu i środowiska na próbkę pobieraną w terenie)
  • dwukrotne pobieranie jednej próbki
  • oznaczenie jednego parametru dwoma różnymi technikami (pozwala na zweryfikowanie poprawności stosowanej metodyki)
  • techniki statystyczne do opracowywania i analizowania wyników oraz śledzenia kierunków zmian (walidacja metod badawczych; szacowanie niepewności wyników pomiarów dla każdej metody badawczej; rejestracja, obróbka i archiwizacja wyników pomiarów przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego lub własnych algorytmów obliczeniowych, np. w arkuszach Excel; stosowanie testów istotności, np. testu F-Sneadecora lub t-Studenta)

Bibliografia:
1. http://mfiles.pl/pl/index.php/ISO_17025
2. Dokument PCA DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”, wyd. 5 z 17.11.11 r
3. Dokument PCA DAB-07 „Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe”, wyd. 9 z 10.09.12 r.
4. Dokument ElkomLab „Procedura techniczna T6“, wyd. 2 z 15.04.2013 r.