Akredytacja – czym jest i jaką spełnia role

Ogólnie termin akredytacja oznacza postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą postępowania i jakości usług wykonywanych przez akredytowaną osobę lub organizację. W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą laboratoria oraz różne podmioty gospodarcze i instytucje inspekcyjne jest Polskie Centrum Akredytacji. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych

Korzyści z akredytacji dla konsumentów:

  • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów
  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)
  • akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska
  • akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego).

Korzyści z akredytacji dla przemysłu:

  • akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności
  • akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”
  • akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
  • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

Bibliografia:
1. http://www.pca.gov.pl/?page=akredytacja_rola
2. http://www.pca.gov.pl/?page=akredytacja_korzysci
3 .http://pl.wikipedia.org/wiki/Akredytacja
4. http://mfiles.pl/pl/index.php/ISO_17025
5. Dokument PCA DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”, wyd. 5 z 17.11.11 r
6. Dokument PCA DAB-07 „Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe”, wyd. 9 z 10.09.12 r.
7. Dokument ElkomLab „Procedura techniczna T6“, wyd. 2 z 15.04.2013 r.

Tagi: